Farański R.J.  -  oferta

 

 

 

 

 

ZakŁad  Systemów    Innowacji  i   Wdroż    RF  

Business  Excellence

 

 

 

 

 

 

 

jest podmiotem gospodarczym działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Krakowie pod numerem 2082/2006

i stanowi kontynuację działalności doradczej i wdrożeniowej zespołu inżynierskiego pod egidą p. Romana Farańskiego w zakresie:

 

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10)

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

 

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)

 

Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego o technologicznego  (PKD 74.20.A)

 

Badania i analizy techniczne  (PKD 74.30.Z)

 

 

 

 

 

Zakład Systemów Innowacji i Wdrożeń promuje w praktyce przemysłowej własne rozwiązania know-how, rozwiązania techniczne w oparciu o patenty własnego autorstwa, jak również aplikacje najnowszych osiągnięć techniki rozwiązań krajowych i zagranicznych.  

 

Do promowanych rozwiązań patentowych własnych należą: 

 

 

      1.   Farański R.J., „Sposób syntezy azotku galu, samorzutnego emitera światła

             spolaryzowanego”  - w opracowaniu

 

2.      Farański R.J., „Sposób unieszkodliwiania odpadów drewnianych impregnowanych olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne”, Patent RP nr P 370869, 2004

 

3.      Farański R.J., “Mikrobiologiczne techniki otrzymywania płynnych węglowodorów, substytutów ropy naftowej z kamienia węglowego i odpadowych mułów węglowych” – w opracowaniu;

 

4.      Farański R.J., „Spoiwa siarkowe i sposób ich wytwarzania”, Patent RP P–326569, chroniony w Polsce, na Ukrainie, w Rosji i Chinach, rok 1998

 

5.      Farański R.J., Romanowski M., Jaruga–Baranowska M., „Mineralne wypełniacze BIOKOR do mas bitumicznych przeciwdziałające korozji biologicznej, Patent PRL, P–287543, 1990 r

.

6.      Farański R.J., „Sposób odzysku złota i platynowców z rud polimetalicznych oraz z koncentratów tych rud”, Patent PRL P–249442, 1986 r

.

7.      Grylicki M., Farański R.J., „Cementy hydrauliczne”, Patent PRL P–236021, 1983 r.,

 

8.      Farański R.J., Przygodzki K., Starzyk K., „Sposób wytwarzania marmuropodobnych płytek ściennych”, Patent PRL P–216672, 1981 r.

 

 

 

 

 

 

Zakład Systemów Innowacji i Wdrożeń  w szerszym zakresie kontynuuje wdrożenia do praktyki przemysłowej dorobku zawodowego i naukowego właściciela Zakładu, p. Romana Farańskiego, absolwenta:

 

1.            Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii, stacjonarne studia magisterskie (mgr chemii), r. uk. 1976;

2.            Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemii, stacjonarne studia doktoranckie, specj. ceramiczna inżynieria materiałowa  chemia materiałów budowlanych, r. uk. 1983;

3.             Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny; inż. ekonomiki  i organizacji przemysłu, r.uk. 1986

 

Menedżera Systemów Zarządzania Jakością (certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Europejskiej Organizacji Jakości, nr PCBC04SM-537

 

Asystenta Systemów Zarządzania Środowiskiem, certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr 34/środ/03

 

.Inżyniera specjalistę I stopnia, dyplom specjalizacji zawodowej inżyniera, nadany przez Ministra Przemysłu, dziedzina ogólnotechniczna, specjalność: organizacja i zarządzanie, r. nad. 1990

 

Rzeczoznawcę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,  NOT,  specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, nr  815/90

 

 

 

 

Praktyka, wieloletniego dyrektora przedsiębiorstw przemysłowych, wiodącego specjalistę o dorobku zawodowym w dziedzinach:

 

 1. specjalista w zakresie organizacji przemysłu, organizacji pracy zespołów ludzkich.

projektant systemów zarządzania jakością (ISO 9001, AQAP 2110, HACCP) i środowiskiem (ISO 14001), systemów zintegrowanych (SQAS),

 

 1. specjalista w zakresie prowadzenia zarządów komisarycznych, postępowań

      naprawczych, re-engineeringu przedsiębiorstw

 

 1. specjalista w zakresie nowych technik utylizacji toksycznych, niebezpiecznych i radioaktywnych odpadów,

 

 1. specjalista w zakresie aplikacji mikrobiologii technicznej dla pozyskania nowych materiałów energetycznych, białek spożywczych (SPC), utylizacji skażeń ropopochodnymi,

 

 1. specjalista w zakresie syntezy specjalnych substancji o specjalnych właściwościach, w tym samorzutnych emiterów niebieskiego światła spolaryzowanego;

 

 1. umiejętności projektowania i organizacji plantacji energetycznych przemysłowych upraw rolniczych,  pozyskiwania  i  produkcji energii odnawialnej.

 

 1. znajomość organizacji procesów i zasad nadzoru w zakresie utylizacji gruzu i odpadów azbestowych

 

 1. znajomość problematyki materiałów konstrukcyjnych dla potrzeb specjalistycznego budownictwa przemysłowego, w tym telekomunikacji,

 

 

 

 

Do wiodących osiągnięć   dorobku zawodowego p. Romana Farańskiego, kontynuowanym w działalności usługowej Zakładu Doświadczalnego Innowacji i Wdrożeń należy:

 

 1. Utworzenie od podstaw z polecenia Wojewody Wrocławskiego - Przedsiębiorstwa Państwowego Przemysłu Terenowego WROTER we Wrocławiu, kierowanie tym przedsiębiorstwem w latach 1987 - 1990, jako dyrektor naczelny.. Przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją prefabrykatów budowlanych oraz wykonawstwem robót budowlanych w pełnym zakresie. Z bardziej spektakularnych obiektów - to prace w eksporcie, renowacja obiektów sakralnych w latach 1990 -91 w Dreźnie.  Z powierzonych mi w X. 1987 40 mln zł (o wartości  jak z chwilą powierzenia), jako fundusz założycielski - w maju 90 r,  było zdawane Wojewodzie przedsiębiorstwo o wartości majątku 2 mld ówczesnych złotych, z parkiem maszyn, własnym terenem, bez żadnych zadłużeń, z lokatami kapitałowymi w złotówkach i markach. Przedsiębiorstwo funkcjonowało jako przedsiębiorstwo państwowe do r. 1998, po czym po jego sprywatyzowaniu zostało sprzedane osobom fizycznym.

 

 1. Wykonanie na zlecenie KGHM oraz Ministerstwa Hutnictwa w latach 1984-1988 prac i ekspertyz dla zbilansowania złota i platynowców w  złożach LGOM-u, wykonanie próbnych instalacji do odzysku złota i platynowców w postaci metalicznej, prezentacja własnych rozwiązań patentowych odzysku i produkcji złota oraz platynowców ze złóż LGOM-u. (Zakłady Górnicze Konrad, Huta Miedzi Głogów, Instytut Przeróbki Kopalin Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach)

 

 1. Organizacja struktury Polskiej Izby Jednostek Innowacyjnych w Warszawie w latach 1991 -  93, ścisłe uczestnictwo w promocji i organizacji jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, kierowanie jako dyrektor Ośrodkiem Doradztwa Organizacyjno-Technicznego, do IX 1992 , rozwiązanego tytułem uchylenia Ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.

 

 1. Udział w latach 1995 - 97 w pracach wąskiej grupy międzynarodowych specjalistów w Czernobylu. Nadzorowanie robót sanitacyjnych i remontowych bezpośrednio w strefach najwyższych skażeń promieniotwórczych. Opracowanie w roku 1995 (czerwiec - lipiec) metodą elementów skończonych modelu matematycznego konsolidacji gruntów pod konstrukcjami budowlanymi III, IV Reaktora, Sarkofagu, dokonanie oceny horyzontu zniekształceń po 9 latach od katastrofy. Wykonanie z rocznym wyprzedzeniem prognostyki spodziewanego trzęsienia ziemi (planowane -czerwiec 96, miało miejsce 11.05.1996) i współuczestnictwo w pracach przeciwdziałającym jego skutkom dla społeczności międzynarodowej. Ekspertyza dla Polskiej Agencji Atomistyki (1998), wykonana przy konsultacji z Instytutem Fizyki Ziemi Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, „Ocena stanu bezpieczeństwa strefy  Czarnobyl, w aspekcie spodziewanych w r. 1999 trzęsień ziemi”

    Pisemne podziękowanie  (październik 1996 r.) Prezydenta

    Rzeczpospolitej  Polski za wkład  polskiej myśli technicznej w

    bezpieczeństwo ekologiczne Świata.

 

 

 1. Opracowanie w latach 1996-98 nowej grupy materiałów konstrukcyjnych "siarkobetonów", autorstwo patentu na spoiwa siarkowe (chroniony w Polsce, Rosji, Ukrainie, Chinach). Rok 1999 pierwsze prace nad modyfikacją siarką asfaltów, jako rodziny modyfikowanych lepiszczy bitumicznych dla wykonawstwa nawierzchni drogowych o korzystnych parametrach jakościowych i konkurencyjnych cenowo ( obniżka kosztu jednostkowego wykonania nawierzchni drogowych o 20 - 30%)

     Nagrody dla jednostek  wdrażających  MARBET/MARBETWIL Bielsko- 

     Biała:.

     Złoty Medal na Targach Innowacyjności i Wynalazków – Bruksela 2004;

     Nagroda Ministra Nauki i Nowych Technologii Chin – 2004;

     Nagroda – Polski Produkt Przyszłości - 2004

 

 1. Opracowanie rozwiązań procesowych wykorzystania mikrobiologii technicznej dla procesu ługowania zasobów geologicznych węgli, kamienia węglowego, odpadowych mułów węglowych w kierunku produkcji płynnych węglowodorów (substytuty ropy naftowej) C6 – C11. Własne nowatorskie rozwiązania techniczne i procesowe, testowane w laboratorium  Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000/2001.

 

 1. Kompleksowe opracowanie koncepcji procesowej, dokumentacji technicznej, organizacja finansowania przedsięwzięcia „ Plantacje przemysłowe (1500 ha) wierzby energetycznej, modelowa jednostka energetyczna mocy 10 MW na paliwo odnawialne”,

 

 1. Autorstwo, współautorstwo 8 patentów (głównie nowe materiały konstrukcyjne i budowlane, paliwa, energia odnawialna, ochrona środowiska), autorstwo, współautorstwo około 30 publikacji, referatów. Prezentacje na seminariach krajowych i międzynarodowych (RWTH Aachen – Niemcy; Uniwersytet Tarasa Szewczenki, Kijów – Ukraina, Uniwersytet Techniczny w Pradze – Czechy, inne)

 

 

 1. Zaprojektowanie, wdrożenie systemów zarządzania jakością i   środowiskiem, zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, 14001, AQAP 2110, wymaganiami SQAS, łącznie w 16  jednostkach, pozytywne zcertyfikowanie wdrożonych systemów

 

 

 

 

 

 

Zakład Systemów Innowacji i Wdrożeń oferuje w ciągłej ofercie projektowanie i kompleksowe wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem, w zakresie ich zgodności z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2001

PN-EN ISO 14001:2004

oraz dodatkowymi wymaganiami dla zamówień wojskowych wg normy AQAP 2110:2003,

a także przygotowanie jednostek, podmiotów gospodarczych zajmujących się transportem i obsługą transportu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i niebezpiecznych do przeprowadzenie pełnej ankietyzacji spełnienia wymagań SQAS

 

 

 

 

 

Prowadzimy prace badawcze i oferujemy rozwiązania technologiczne i procesowe wdrożeń do praktyki przemysłowej:

 

 

- technologie mikrobiologicznego udrażniania odwiertów eksploatacyjnych złóż ropy naftowej i gazu oraz odsiarczania tych kopalin energetycznych bezpośrednio w złożu;

 

- synteza specjalnych substancji o specjalnych właściwościach, w tym samorzutnych emiterów światła spolaryzowanego (niebieski laser)

 

- nowe generacje elastomeroasfaltów do produkcji nawierzchni drogowych o polepszonych parametrach eksploatacyjnych;

 

- technologie produkcji nowej generacji wysokoprzyswajalnych białek paszowych „single cell protein”, opartych na materiałach surowcowych metan, metanol;

 

-  preparaty biologiczne aktywne w stymulacji procesów odpornościowych w chorobach somatycznych, w tym schorzenia demienilizacyjne typu MS.

 

- techniki utylizacji i unieszkodliwiania impregnatów olei smołowych z podkładów kolejowych i słupów telekomunikacyjnych z pozyskiwaniem czystego drewna, jako opału energetycznego oraz budulca konstrukcyjnego;

 

 

 

Jesteśmy absolutnie skuteczni, nasze wdrożenia gwarantują opłacalność decyzji inwestorów, ich zadowolenie

 

Zapraszamy do współpracy

 

 

 

 

Roman J. Farański

 

 

 

 

Dane  teleadresowe:

 

Zakład Systemów Innowacji i Wdrożeń

“Business Excellence”

 

30-384 Kraków, ul. Torfowa 18A/6

tel./fax (012) 262 76 37

tel. kom. 0-502 281 078

 

E-mail :   faranski@poczta.onet.pl

 

 

NIP:          526-189-01-59

REGON:   005925174